Vaš partner za lizing pokretnosti u zemljama Srednje i Istočne Evrope.

Umrežen. Iskusan. Svestran.

O nama

Vantage Leasing doo Beograd sa sedištem u Beogradu je osnovan 2003. godine od strane VB-Leasing International Holding GmbH iz Beča, Austrija, koji je imao većinski udeo u društvu sa 51% i Volksbank a.d. Beograd, koja je imala preostalih 49% udela u društvu. VB-Leasing International Holding je od 2011. godine bio većinski vlasnik sa 100% udela u društvu, da bi 2019. godine APS Quattro Holding s.a.r.l. iz Luksemburga preuzeo osnivački kapital VB-Leasing International Holding-a, čime je Vantage leasing doo Beograd postao član APS Capital Group sa sedištem u Pragu, Češka Republika.

Portfolio predmeta lizinga obuhvata putnička vozila, laka i teška teretna vozila, priključna vozila, građevinske, proizvodne i poljoprivredne mašine i tehnološku opremu.

Servis za klijente

Obaveštavaju se svi primaoci lizinga koji usled pandemije COVID-19 nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze iz ugovora o finansijskom lizingu, odnosno koji imaju poteškoće u izmirivanju tih obaveza, da Vantage Leasing-u mogu da podnesu Zahtev za odobravanje olakšice („Zahtev“), u skladu sa Odlukom NBS o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 ("Službeni glasnik RS", br. 150/2020 – u daljem tekstu: „Odluka NBS“).

Opšti uslovi za odobrenje Zahteva su:

- da primalac lizinga nije u mogućnosti da izmiruje obaveze iz ugovora o finansijskom lizingu sa Vantage Leasing-om („obaveze“) , odnosno može imati poteškoće u izmirivanju obaveza usled pandemije COVID-19;

- da primalac lizinga na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije kasnio u izmirivanju obaveza prema davaocu lizinga duže od 90 dana po osnovu ugovora o lizingu.

Posebne olakšice za odobrenje zahteva za FIZIČKO LICE:

Smatraće se da primalac lizinga koji je fizičko lice nije u mogućnosti da izmiruje obaveze, odnosno da može imati poteškoće u izmirivanju obaveza, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- primalac lizinga je na dan stupanja na snagu Odluke NBS u docnji dužoj od 30 dana po osnovu obaveze;

- primalac lizinga na dan podnošenja zahteva ima status nezaposlenog lica;

- primalac lizinga je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa;

- primalac lizinga je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod koji ne prelazi 120.000 dinara i koji je manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, a iznos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza primaoca lizinga, prelazi 40% prosečnog neto mesečnog prihoda primaoca lizinga u poslednja tri meseca;

- Vantage Leasing je na osnovu obrazloženog zahteva primaoca lizinga, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, ocenio da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja primaoca lizinga i time na mogućnost tog primaoca lizinga da uredno izmiruje svoje obaveze prema Vantage Leasing-u.

Posebne olakšice za odobrenje zahteva za PRIVREDNE SUBJEKTE:

Smatraće se da primalac lizinga koji je poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo nije u mogućnosti da izmiruje obaveze, odnosno da može imati poteškoće u izmirivanju obaveza, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- primalac lizinga je na dan stupanja na snagu Odluke NBS u docnji dužoj od 30 dana po osnovu obaveze;

- primalac lizinga u periodu do dana podnošenja zahteva, ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini;

- došlo je do prekida poslovanja primaoca lizinga u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19;

- Vantage Leasing je na osnovu obrazloženog zahteva primaoca lizinga, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, ocenio da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja primaoca lizinga i time na mogućnost tog primaoca lizinga da uredno izmiruje svoje obaveze prema Vantage Leasing-u.

Vrsta olakšice na otplatu obaveza:

Primaocu lizinga će se pod gore navedenim uslovima omogućiti grace period u otplati svih obaveza u trajanju od šest meseci, u toku kojeg mu se neće naplaćivati potraživanja po osnovu glavnice i redovne (ugovorene) kamate, a rok otplate se produžava na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze primaoca lizinga) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate ugovora o lizingu bude identičan iznosu u periodu pre primene olakšice.

Način podnošenja zahteva:

Primalac lizinga može podneti zahtev za odobravanje olakšice u poslovnim prostorijama Vantage Leasing-a, poštom na registrovanu adresu, ili na email: office@vantageleasing.rs.

Reprezentativni primer:

Iznos aktuelne rate (glavnica i ugovorena kamata) Dospeće aktuelne rate Grace period Iznos rate (glavnica i ugovorena kamata) nakon odobrenja zahteva za olakšicu Dospeće rate nakon odobrenja zahteva za olakšicu
250,00 EUR 15.1.2021. 15.1.-15.7.2021. 250,00 EUR 15.7.2021.

Rok za podnošenje zahteva: 30.4.2021. godine.

Vantage Leasing će o svojoj odluci o zahtevu, obavestiti primaoca lizinga u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.


Sertifikacija kvaliteta

Kontakt

Tel.: +381 (0) 11 201 65 00
E-Mail: office@vantageleasing.rs