Vaš partner za lizing pokretnosti u zemljama Srednje i Istočne Evrope.

Umrežen. Iskusan. Svestran.

Disclaimer

Kako Grupa VANTAGE LEASING postupa sa podacima dobijenim Vašom posetom na internetu?

Finansijske usluge su stvar poverenja. Naš važan princip je poštovanje ličnih prava naših klijenata i partnera. Preduzeća Grupe VANTAGE LEASING smatraju se obaveznima da poverljivo i bezbedno postupaju sa ličnim podacima. Zbog toga smo preduzeli tehničke i organizacione mere da zaštitimo Vaše podatke iz svih odnosa sa nama. Nezavisno od toga da li ste potrošač, klijent ili kandidat za zaposlenje, niste zaštićeni samo primenjivim pravom zaštite podataka već pre svega našim nastojanjem da poštujemo Vaše pravo na informaciono samoodređenje.

VANTAGE LEASING ima obavezu da podatke koji su određeni učesnici prikupili, obradili i memorisali prilikom svakog kontakta / registracije i prilikom koriščenja službi prosleđuje samo u okviru svoje grupacije APS CAPITAL GROUP iz Praga, Češka Republika, a ne spoljnim trećim licima, ukoliko za to ne postoji zakonom ili od strane organa određena obaveza ili je učesnik za to dao svoju saglasnost.

Obaveštavanje

Na svim zvaničnim veb stranicama VANTAGE LEASING možete se kretati anonimno. Ukoliko prilikom Vaših poseta našim veb stranicama želimo da prikupljamo, obrađujemo ili koristimo Vaše podatke, to Vam jasno predočavamo. To izuzetno ne radimo onda kada popunjavate formular sa zahtevom i time nam svesno poveravate lične podatke. Ukoliko se nasuprot tome odlučite da do kraja sprovedete postupak podnošenja zahteva ili ukoliko u potpunosti napustite našu Internet-prezentaciju, izbrisaćemo sve Vaše podatke koje ste do tada ukucali.

Mogućnost izbora

Ukoliko želimo da kod Vas prikupljamo podatke, odlučite koje informacije ćemo dobiti i kako smemo da ih koristimo. Mi prikupljamo lične podatke samo u svrhe koje Vi odobrite i samo u neophodnoj meri.

Pravo na obaveštavanje

Mi poštujemo Vaša prava na zaštitu podataka, naročito Vaše pravo na obaveštavanje. Na Vaš zahtev obavestićemo Vas o Vašim ličnim podacima koje smo prikupili prilikom Vaše posete našim veb stranicama i to u obimu u kome to dozvoljava nacionalno primenjivo pravo. Nastojimo da Vaši lični podaci budu tačni. Molimo Vas da nas obavestite o izmenama i ispravkama.

Naši službenici podležu različitim obavezama čuvanja tajne.

Sigurnost podatka

Društva VANTAGE LEASING se staraju za to da se sigurnosne mere stalno prilagođavaju tehničkom nivou.

Disclaimer

Ovde možete da se informišete o uslovima korišcenja veb stranice VANTAGE LEASING.

Opšte

Ukoliko posećujete ovu veb stranicu („Veb stranica VANTAGE LEASING") sa materijalom i informacijama koje ona sadržava, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili donje odredbe i uslove korišcenja i izjavljujete da ste saglasni sa tim da Vas oni obavezuju.

Korišcenje web stranice VANTAGE LEASING

Web stranica VANTAGE LEASING namanjena je za opšte svrhe informisanja. Pitanja u vezi sa određenim leasing objektima, proizvodima ili uslugama povezanim sa njima treba uputiti pojedinačnim poslovnim jedinicama i / ili društvima Grupe VANTAGE LEASING.

Informacije koje sadrži veb stranica VANTAGE LEASING ne treba shvatiti kao zahtev, ponudu ili preporuku da se neki lizing objekat stekne ili proda ili da se angažuje u nekom drugom poslu, niti kao savet u pitanjima lizinga, u pravnim, poreskim ili ostalim pitanjima.

Nastojimo da prenosimo aktuelne informacije. Sve informacije stavljaju se međutim na raspolaganje bez garancije u pogledu aktuelnosti, tačnosti i potpunosti.

Copyright

VANTAGE LEASING poseduje autorsko pravo ili ostala prava korišcenja i zaštitna prava u pogledu sadržaja veb stranice VANTAGE LEASING uključujući veb stranice sestrinskih društava (Layout, izvorni tekst, sotfware i njegovi sadržaji). Otvaranje, kopiranje i memorisanje internetskih stranica, njenih sadržaja ili događaja generisanih ili pokazanim u svrhe prezentacije, u celosti ili u delovima, sme se vršiti samo u privatne i neekonomske svrhe. Uputstva u vezi sa autorskim pravom i oznake marki ne smeju se ni menjati ni uklanjati. Sve radnje koje izlaze iz ovih okvira zahtevaju prethodno odobrenje od strane VANTAGE LEASING.

Robni znak, servisna marka i logos

Robni znaci, servisne marke i logosi („marke") koji se pojavljuju na veb stranicama VANTAGE LEASING i / ili odgovarajućim veb stranicama ostalih sestrinskih društava VANTAGE LEASING nalaze se u zoni uticaja VANTAGE LEASING i / ili sestrinskih društava. Nije dopušteno koristiti ili menjati ove marke bez prethodnog pisanog odobrenja odgovarajućeg VANTAGE LEASING društva.

Isključivanje garancije

Sve informacije na veb stranici VANTAGE LEASING uključujuci grafikone, tekstove i hiperlinkove ili usmeravanja na druge stranice stavljaju se na raspolaganje na bazi „as is" i mogu se izmeniti bez prethodne najave. Ove informacije prenose se u najpotpunijem obimu koji je dopušten po važecem pravu i bez bilo kakve izričite ili prećutne garancije, uključujući garanciju uobičajenog tržišnog kvaliteta, prikladnosti za određenu svrhu i nepovređivanja prava.

Grupa VANTAGE LEASING ne preuzima garanciju za ispravnost, tačnost, pouzdanost ili potpunost informacija sadržanih na veb stranici i izričito odbija svaku odgovornost za greške ili propuste. Korisnik je odgovoran za vrednovanje ispravnosti, tačnosti, pouzdanosti i potpunosti informacija odnosno ostalog sadržaja veb stranice VANTAGE LEASING.

Grupa VANTAGE LEASING ne garantuje za to da će veb stranica VANTAGE LEASING funkcionisati neprekidno i bez greške, da će se nedostaci ukljanjati ili da su veb stranica VANTAGE LEASING ili server, preko koga je dostupna, lišeni kompjuterskih virusa i ostalih štetnih elemenata.

Ugovorno isključenje zakonskog jemstva

Grupa VANTAGE LEASING i sestrinska društva VANTAGE LEASING izričito odbijaju svaki oblik jemstva – bilo da je reč o ugovornom jemstvu, jemstvu za delikte, apsolutnom jemstvu ili ostalim jemstvima za direktnu ili indirektnu naknadu štete, naknadu uzgredno nastale štete, naknadu štete koja uključuje kažnjavanje ili konkretne štete koje iz toga rezultiraju ili stoje u vezi sa tim, da smeju da otvaraju, koriste ili ne smeju da koriste web stranicu VANTAGE LEASING ili sa prestankom korišcenja, prekidom, defektom, odlaganjem prenošenja, kompjuterskim virusom ili drugim štetnim elementima ili prekidom veze ili sistema u vezi sa veb stranicom VANTAGE LEASING, nezavisno od toga da li su Grupa VANTAGE LEASING i / ili sestrinska društva VANTAGE LEASING bila svesna ili ne mogućnosti takvih šteta.

Hiperlinkovi i reference ka web stranici

Grupa VANTAGE LEASING obuhvata VANTAGE LEASING International Holding GmbH iz Beča, Republika Austrija i čitav niz sestrinskih društava VANTAGE LEASING. Sestrinska društva VANTAGE LEASING imaju sopstvene veb stranice na internetu, na kojima nude informacije o svojim objektima, proizvodima i uslugama. Na ove veb stranice upućuje se za dalje pojedinosti a veb stranica VANTAGE LEASING sadrži hiperlinkove za veb stranice ovih sestrinskih društava VANTAGE LEASING ukoliko one postoje.

Ako koristite određene linkove na veb stranici VANTAGE LEASING i / ili sestrinskih društava VANTAGE LEASING, eventualno napuštate veb stranicu VANTAGE LEASING. Informacije na veb stranicama kojima pristupate preko hiperlinkova ili upućivanja, nisu kontrolisane ni vrednovane od strane VANTAGE LEASING. VANTAGE LEASING ne preuzima garanciju za ispravnost, tačnost, pouzdanost i potpunost informacija na stranicama na koje je upućeno preko linkova i izričito odbija svako jemstvo za greške ili propuste koji su u tome sadržani. Vi kao korisnik odgovorni ste za vrednovanje ispravnosti, tačnosti, pouzdanosti i potpunosti informacija i ostalog sadržaja veb stranice na koju je upućeno preko linka i hiperlinka.

VANTAGE LEASING ne jamči za sadržaj ili za koriščenje ostalih internet stranica na koje upućuju hiperlinkovi. Hiperlink na drugu stranicu treba shvatiti samo kao pomoć i on ne implicira da VANTAGE LEASING odobrava ili smatra ispravnim stranicu ili objekte, proizvode ili usluge koji se tamo opisuju. Ako pristupte drugim internet stranicama, koje su preko hiperlinkova povezane sa veb stranicom VANTAGE LEASING, ili ih koristite, to se odvija na Vašu sopstvenu odgovornost i Grupa VANTAGE LEASING u tom pogledu nema nikakvu obavezu niti daje jemstvo. VANTAGE LEASING zadržava pravo da u svakom trenutku prekine programe hiperlinkova i hiperlinkinga.

Pristupom veb stranici VANTAGE LEASING obavezujete se dalje da se pridržavate smernica autorskog prava koje su navedene na svakoj pojedinačnoj veb stranici kojoj pristupate preko veb stranice VANTAGE LEASING ili koja je sa njom povezana putem hiperlinka.

Linkovi ka ovoj web stranici

Link ka ovoj veb stranici sme se postaviti samo onda kada pokazuje na stranicu www.vantageleasing.rs (home page) i kada kontekst nije poslovno štetan za VANTAGE LEASING.

Informacije prenesene od Vas

Sve informacije ili podaci koje Grupa VANTAGE LEASING dobija preko veb stranice VANTAGE LEASING važe za svojinu Grupe VANTAGE LEASING. Time što nam preko veb stranice VANTAGE LEASING prenosite informacije ili ostali materijal, dajete nam neograničeno i neopozivo pravo da ovaj materjal ili ove informacije koristimo, reprodukujemo, prikazujemo, izvodimo, menjamo, prenosimo i prosleđujemo. Izjavljujete dalje da ste saglasni sa tim da Grupa VANTAGE LEASING slobodno odluči u koje svrhe će koristiti sve ideje, koncepte, znanja ili tehnike koji su joj preneseni preko veb stranice VANTAGE LEASING. Grupa VANTAGE LEASING u pogledu prenešenih informacija nema obavezu čuvanja tajne osim u slučaju sporazuma jednog sestrinskog društva VANTAGE LEASING koje ima direktnu vezu sa klijentom ili drugih specijalnih sporazuma ili zakonskih odredbi.

Lokalna pravna ograničenja

Web stranica VANTAGE LEASING nije namenjena licima u čijoj je sudskoj oblasti (na osnovu državljanstva ovog lica, prebivalište ili iz drugih razloga) zabranjeno objavljivanje ili korišćenje veb stranice VANTAGE LEASING. Lica za koja važi takva zabrana ne smeju pristupati veb stranici VANTAGE LEASING.

Informacije koje su na ovoj veb stranici stavljene na raspolaganje ne smeju se koristiti za svrhe koje povređuju pravo određenog korisnika niti za svrhe koje uopšteno povređuju zakonske propise u vezi sa prenošenjem i korišćenjem informacija.

Zadržavanje prava

Grupa VANTAGE LEASING zadržava pravo da u svakom trenutku menja, modifikuje, dopunjuje ili ukida ove odredbe i uslove korišćenja ili njihove delove.