Vaš partner za lizing pokretnosti u zemljama Srednje i Istočne Evrope.

Umrežen. Iskusan. Svestran.

O nama

Vantage Leasing doo Beograd sa sedištem u Beogradu je osnovan 2003. godine od strane VB-Leasing International Holding GmbH iz Beča, Austrija, koji je imao većinski udeo u društvu sa 51% i Volksbank a.d. Beograd, koja je imala preostalih 49% udela u društvu. VB-Leasing International Holding je od 2011. godine bio većinski vlasnik sa 100% udela u društvu, da bi 2019. godine APS Quattro Holding s.a.r.l. iz Luksemburga preuzeo osnivački kapital VB-Leasing International Holding-a, čime je Vantage leasing doo Beograd postao član APS Capital Group sa sedištem u Pragu, Češka Republika.

Portfolio predmeta lizinga obuhvata putnička vozila, laka i teška teretna vozila, priključna vozila, građevinske, proizvodne i poljoprivredne mašine i tehnološku opremu.

Servis za klijente

Već ste klijent Vantage Leasing Doo Beograd? U našem servisnom centru možete da nađete svu dokumentaciju i informacije u vezi sa Vašim ugovorom. Molimo kliknite ovde!

Obaveštenje o ponudi zastoja u otplati obaveza (moratorijum) za period avgust-septembar, 2020.

Obaveštavaju se svi primaoci lizinga da Vantage Leasing u skladu sa Odlukom NBS od 27.03.2020. godine ovim putem daje ponudu za zastoj u otplati obaveza (moratorijum) iz aktivnih ugovora o finansijskom lizingu.

- Moratorijum počinje da se primenjuje od 01.08.2020. i traje do 30.09.2020. godine.
- Vantage Leasing neće obračunavati kamatu za vreme trajanja moratorijuma.
- Ne obračunava se PDV na kamate.
- Po prestanku moratorijuma obaveze iz ugovora ponovo počinju da teku, a period trajanja lizinga se produžava za 2 meseca.

Primalac lizinga može da zahteva u roku od 7 dana od dana dostavljanja izmenjenog plana otplate, da umesto načina ponuđene otplate, izmiri sve obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu koje su bile obuhvaćene moratorijumom (glavnicu i redovnu kamatu), u kom slučaju neće doći do promene trajanja ugovora o finansijskom lizingu za 2 meseca.

Primalac lizinga može da odbije ponudu po svakom konkretno određenom ugovoru o finansijskom lizingu, i to:
– na email: office@vantageleasing.rs
– putem pošte na adresu: Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd
– pozivom na telefon: 011/2016-551
– u poslovnim prostorijama davaoca lizinga popunjavanjem obrasca.

Ako primalac lizinga do dana 10.08.2020. godine ne odbije ponudu, smatraće se da je tu ponudu prihvatio.

Primalac lizinga može da odustane od primene moratorijuma u bilo kom trenutku tokom trajanja moratorijuma.

Tokom trajanja moratorijuma ne obračunava se zatezna kamata na dospela a neizmirena potraživanja na ime lizing naknade i drugih troškova iz ugovora, bez obzira na njihov dan dospeća.


Sertifikacija kvaliteta

Kontakt

Tel.: +381 (0) 11 201 65 00
E-Mail: office@vantageleasing.rs